Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sjaak Terwindt - Taijiquan & Qigong.
 
De cursist neemt deel aan de cursus/workshop vanaf de afgesproken aanvangsdatum tot
aan de einddatum van de cursus/workshop. Indien het een doorlopende cursus betreft
kunt u opzeggen m.i.v. de 1e van de volgende maand. Het lesgeld over de lopende
maand moet volledig betaald worden. Opzeggen kan alleen schriftelijk (ook per e-mail).
U krijgt altijd een bevestiging van de ontvangst van uw opzegging.
 
Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest
recente publicaties of op de website. Indien het om een doorlopende cursus gaat, geldt
dit bedrag per kalendermaand, ongeacht hoeveel lessen er in deze maand plaatsvinden.
 
Bij kortlopende cursussen/workshops dient het volledige bedrag voor aanvang van de
cursus/workshop te worden voldaan. Bij doorlopende cursussen vindt de betaling plaats
per maand. Het maandelijkse cursusgeld dient steeds voor de 5e van de betreffende
maand te worden betaald. U kunt contant in de les betalen of het bedrag overmaken op
rekeningnummer NL91 TRIO 0338 9067 97 t.n.v. J.J.H. Terwindt te Julianadorp o.v.v.
uw naam en de betreffende maand.
 
Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet nakomt wordt de deelname
aan de cursus/workshop beëindigd. Hierover wordt de cursist per ommegaande
geïnformeerd.
 
In de schoolvakanties (Regio Noord) en op feestdagen is er geen les. Hiervan kan worden
afgeweken.
 
Het cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd. Cursisten worden hiervan tijdig op de
hoogte gesteld. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de
mogelijkheid per direct te stoppen met deelname aan de cursus. Hierbij hoeft dan geen
rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle
voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Eventuele nog openstaande in te
halen lessen komen hiermee te vervallen.
 
Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Een gemiste les kan in het lopende
kalenderjaar ingehaald worden tijdens een van de andere lessen (ongeacht de locatie).
De in te halen lessen vervallen zodra de cursus is beëindigd en/of wanneer de cursist
heeft opgezegd.
 
Men kan de betaling van het lesgeld niet tussentijds onderbreken omdat men verhinderd
is of op vakantie gaat. Bij langdurige ziekte, zwangerschap of onvoorziene
omstandigheden is het mogelijk om in overleg een kosteloze stop-periode af te spreken.
 
Sjaak Terwindt - Taijiquan & Qigong kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van
of aan goederen van de deelnemers aan de cursussen/workshops.
 
De cursist is zich ervan bewust dat het deelnemen aan de cursus/workshop risico’s met
zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade, die ten gevolge van
deelname aan de cursus/workshop kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

 

Sjaak Terwindt - Taijiquan & Qigong, versie 01-01-2019.