Wu Xing Qi Gong.

Wu Xing Qi Gong (Five Element Qi Gong) as developed and performed by Master Liu De Ming.